Quanta Materials

Main Navigation

start quantum era width us

联系我们

咨询服务

个人信息保护政策

1. 个人信息收集及活用

个人信息为劝人及答复咨询事项,以联系通知及处理结果通知等为目的收集及使用。

2. 个人信息收集项目
  • 必须项目 : 名字,电话号码,邮件(互联网地址、记忆块等)
  • 选择项目 : 公司名称
3. 个人信息处理及持有期间
  • ① 根据个人信息法令,在从信息主体收集个人信息的利用期间或使用期间内处理并持有个人信息。
  • ② 个人信息的持有期限为5年。
取消